Iklan oleh Nuffnang. Klik untuk maklumat lanjut

Saturday, October 3, 2009

KESAN KE ATAS PERKHIDMATAN BAGI PEGAWAI YANG DILULUSKAN CUTI BERGAJI PENUH, CUTI SEPARUH GAJI DAN CUTI TANPA GAJI

JPA.BK (S) 43/13/1Jld. 3 (15) No. Siri:
KERAJAAN MALAYSIA
_____________________________
SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2009
________________________________
KESAN KE ATAS PERKHIDMATAN BAGI PEGAWAI YANG
DILULUSKAN CUTI BERGAJI PENUH, CUTI SEPARUH GAJI
DAN CUTI TANPA GAJI
TUJUAN
1. Surat Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan menjelaskan kesan ke atas
perkhidmatan pegawai yang diluluskan Cuti Bergaji Penuh, Cuti Separuh Gaji dan
Cuti Tanpa Gaji oleh Pihak Berkuasa Melulus sama ada Ketua Jabatan atau Ketua
Setiausaha Kementerian atau Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam mengikut
peraturan yang berkuat kuasa.
LATAR BELAKANG
2. Peruntukan mengenai kesan ke atas perkhidmatan bagi pegawai yang
bercuti terdapat dalam pelbagai peraturan seperti berikut:
(a) Perintah-Perintah Am Bab C (Cuti) 1974;
1
(b) Akta Pencen 1980 (Akta 227);
(c) Akta Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan 1980
(Akta 239);
(d) Peraturan-Peraturan Pencen 1980;
(e) Peraturan-Peraturan Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun Dan
Tempatan 1990; dan
(f) P.U.(A)176/ 2005 - Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan,
Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005.
Selain itu, peraturan kesan ke atas perkhidmatan pegawai yang bercuti juga
dijelaskan dalam Pekeliling Perkhidmatan dan Surat Pekeliling Perkhidmatan
seperti di Lampiran A.
3. Memandangkan peruntukan mengenai kesan ke atas perkhidmatan bagi
pegawai yang bercuti dijelaskan tidak secara spesifik dan tidak menyeluruh serta
dibuat mengikut peraturan-peraturan tertentu di atas, maka wujud keperluan
mengeluarkan satu panduan khusus yang menjelaskan kesan ke atas perkhidmatan
kepada pegawai yang bercuti. Panduan ini juga merupakan kompilasi peraturanperaturan
sedia ada yang boleh dijadikan sumber rujukan kepada agensi atau
pegawai.
2
KESAN KE ATAS PERKHIDMATAN PEGAWAI
4. Bagi maksud Surat Pekeliling Perkhidmatan ini, senarai Cuti Bergaji
Penuh, Cuti Separuh Gaji dan Cuti Tanpa Gaji yang sedang berkuat kuasa bagi
pegawai lantikan tetap adalah seperti di Lampiran B.
5. Kesan ke atas perkhidmatan seseorang pegawai berbeza mengikut cuti yang
diluluskan.
Cuti Bergaji Penuh
5.1 Kesan ke atas perkhidmatan pegawai yang diluluskan Cuti Bergaji
Penuh adalah seperti berikut:
(a) layak menerima gaji penuh bulanan;
(b) layak menerima imbuhan tetap seperti Imbuhan Tetap
Khidmat Awam, Imbuhan Tetap Perumahan, Imbuhan Tetap
Keraian dan Imbuhan Tetap Jawatan Utama/ Gred Khas. Bagi
pegawai yang diluluskan Cuti Belajar Bergaji Penuh (CBBP)
dengan biasiswa, mereka boleh memilih sama ada untuk
menerima Imbuhan Tetap Perumahan atau Elaun Bantuan
Sewa Rumah yang disediakan di bawah pakej biasiswa;
(c) layak menerima elaun dan kemudahan mengikut syarat
kelulusan cuti dan peraturan yang berkuat kuasa. Sebagai
contoh, layak Elaun Perumahan Wilayah kecuali bagi
pegawai yang berkursus melebihi tiga (3) bulan;
3
(d) tempoh cuti secara bergaji penuh diambil kira sebagai
sebahagian daripada tempoh percubaan;
(e) layak dipertimbangkan menduduki Penilaian Tahap
Kecekapan (PTK) mengikut syarat yang berkuat kuasa;
(f) layak dipertimbangkan Pergerakan Gaji Tahunan (PGT)
sebenar sama ada Pergerakan Gaji Biasa atau Anjakan Gaji
berdasarkan keputusan Panel Pembangunan Sumber Manusia;
(g) tidak layak dibayar Elaun Pemangkuan sekiranya:
(i) menggunakan kemudahan Cuti Rehat sebelum genap
28 hari tempoh pemangkuan kecuali penggunaan
kemudahan Cuti Rehat atas sebab-sebab kecemasan
serta Cuti Sakit secara terkumpul yang tidak melebihi
daripada 6 hari bekerja; atau
(ii) bercuti sebanyak 28 hari atau lebih secara berturutturut
selepas menggenapkan 28 hari mulai tarikh
memangku kecuali atas sebab menghadiri kursus yang
diarah oleh Kerajaan, meninggalkan jawatan untuk
menjalankan tugas rasmi lain atas arahan Kerajaan
atau Cuti Sakit. Tempoh tersebut hendaklah tidak
melebihi 92 hari berturut-turut.
4
(h) tidak layak dibayar Elaun Penanggungan Kerja sekiranya:
(i) menggunakan kemudahan Cuti Rehat sebelum genap
28 hari pertama dalam tempoh penanggungan kerja
kali pertama atau sebelum genap 14 hari pertama bagi
penanggungan kerja kali kedua atau seterusnya atas
jawatan yang sama kecuali Cuti Rehat atas sebabsebab
kecemasan serta Cuti Sakit secara terkumpul
yang tidak melebihi daripada 5 hari bekerja; atau
(ii) meninggalkan tugas jawatan yang ditanggung kerja itu
(sama ada penanggungan kerja kali pertama atau
seterusnya) termasuk cuti secara bergaji penuh selama
14 hari atau lebih secara berturut-turut dengan
mengambil kira hari rehat mingguan dan kelepasan
am;
(i) layak dibayar Bayaran Insentif Pakar atau Bayaran Insentif
Pegawai Kesihatan Awam secara penuh bagi Pegawai
Perubatan yang diwartakan sebagai Pakar Perunding atau
Pakar Klinikal atau diwartakan sebagai Pegawai Kesihatan
Awam mengikut mana yang berkenaan;
(j) layak dibayar Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal (BIPK)
kecuali kepada pegawai apabila berada dalam keadaan seperti
berikut:
(i) Cuti Rehat yang melebihi 28 hari berturut-turut;
5
(ii) Cuti Haji;
(iii) Cuti Sakit yang melebihi 28 hari berturut-turut;
(iv) Cuti Bersalin;
(v) Cuti Belajar melebihi tiga (3) bulan kecuali Pegawai
Perubatan, Pegawai Pergigian dan Pensyarah Pelatih
Perubatan/ Pensyarah Perubatan (Pelatih) yang layak
di atas kadar sebenar/ separuh yang mengikuti kursus
Sarjana Perubatan atau Pergigian yang mana
berkenaan di bawah program kepakaran yang
dilaksanakan di dalam negeri mengikut Sistem
Terbuka/ Sistem Tertutup; atau
(vi) kombinasi mana-mana jenis cuti di perenggan (i), (ii),
(iii) dan (iv) di atas yang melebihi 28 hari berturutturut.
(k) layak dibayar Bayaran Insentif Subjek Pendidikan (BISP)
kecuali kepada pegawai yang berada dalam keadaan seperti
berikut:
(i) Cuti Rehat yang melebihi 28 hari berturut-turut;
(ii) Cuti Haji;
(iii) Cuti Sakit yang melebihi 28 hari berturut-turut;
6
(iv) Cuti Bersalin;
(v) Cuti Belajar melebihi tiga (3) bulan; atau
(vi) kombinasi mana-mana jenis cuti di perenggan (i), (ii),
(iii) dan (iv) di atas yang melebihi 28 hari berturutturut.
(l) terikat dengan ikatan kontrak bagi pegawai yang CBBP untuk
berkhidmat dengan Kerajaan dalam tempoh yang ditetapkan
atau tuntutan ganti rugi jika melanggar syarat perjanjian;
(m) baki Cuti Rehat yang pegawai berkelayakan sebelum
memulakan cuti adalah tertakluk kepada peraturan Membawa
Ke Hadapan Cuti Rehat Yang Tidak Dapat Diambil;
(n) bagi pegawai yang diluluskan CBBP melebihi 12 bulan,
semua cuti rehat yang pegawai berkelayakan sebelum tarikh
CBBP tersebut adalah luput. Walau bagaimanapun, pegawai
boleh diberi kemudahan Cuti Rehat Selepas Berkursus Lebih
12 Bulan tertakluk kepada had sehingga 7 hari sekiranya
pegawai masih mempunyai baki Cuti Rehat sebelum tarikh
kuat kuasa CBBP. Cuti Rehat ini tidak perlu ditolak dari Cuti
Rehat yang pegawai akan berkelayakan setelah pegawai
berkhidmat semula;
(o) tempoh Cuti Bergaji Penuh diambil kira untuk tujuan
kekananan pegawai;
7
(p) layak dipertimbangkan kenaikan pangkat jika memenuhi
syarat yang ditetapkan;
(q) tempoh CBBP yang melebihi 92 hari, Cuti Haji dan Cuti Tibi,
Kusta dan Barah tidak diambil kira sebagai tempoh
perkhidmatan yang melayakkan bagi tujuan pengiraan
kelayakan Cuti Rehat tahunan, Cuti Rehat Khas atau cuti-cuti
lain yang diberi berdasarkan tempoh perkhidmatan yang
melayakkan;
(r) tempoh cuti secara bergaji penuh diambil kira sebagai
sebahagian daripada tiga (3) tahun perkhidmatan yang boleh
dimasuk kira bagi tujuan pemberian taraf berpencen;
(s) tempoh cuti secara bergaji penuh akan diambil kira sebagai
tempoh perkhidmatan yang boleh dimasuk kira bagi tujuan
pengiraan ganjaran, pencen dan faedah-faedah lain;
(t) tempoh cuti secara bergaji penuh diambil kira dalam tempoh
notis peletakan jawatan;
(u) tidak layak dibayar emolumen bagi tempoh pegawai
mengambil Cuti Rehat melebihi kelayakan pada tahun semasa
termasuk Cuti Rehat yang telah dibawa ke hadapan. Bilangan
hari yang terlebih ambil hendaklah dianggap sebagai Cuti
Tanpa Gaji dan ditolak daripada Cuti Tanpa Gaji yang
pegawai berkelayakan di bawah Perintah Am 14 Bab C, 1974.
Pegawai juga boleh dikenakan tindakan tatatertib;
8
(v) tidak layak dibayar emolumen bagi tempoh pegawai
mengambil cuti-cuti lain seperti Cuti Isteri Bersalin, Cuti
Kematian Ahli Keluarga Terdekat dan Cuti Latihan Pasukan
Sukarela yang melebihi kelayakan mengikut peraturan yang
berkuat kuasa. Tindakan ini hanya boleh diambil setelah
tempoh cuti yang terlebih itu ditolak daripada Cuti Rehat
yang pegawai layak pada masa itu;
(w) layak dibayar Bantuan Sara Hidup bagi pegawai yang
diluluskan CBBP di dalam negara. Kadar Bantuan Sara
Hidup bagi pegawai yang diluluskan CBBP di dalam negara
adalah mengikut lokasi institusi pengajian pegawai;
(x) layak dibayar Bayaran Insentif Wilayah bagi pegawai yang
diluluskan kursus tidak melebihi tiga (3) bulan. Bagi yang
diluluskan CBBP melebihi tiga (3) bulan tidak layak dibayar
Bayaran Insentif Wilayah; dan
(y) tempoh cuti akademik semasa pegawai diluluskan CBBP bagi
tempoh 12 bulan atau kurang perlu ditolak dari jumlah Cuti
Rehat yang pegawai berkelayakan sebelum bercuti.
Cuti Separuh Gaji
5.2 Kesan ke atas perkhidmatan pegawai yang diluluskan Cuti Separuh
Gaji adalah seperti berikut:
(a) layak menerima separuh gaji pokok bulanan;
9
(b) layak menerima imbuhan tetap seperti Imbuhan Tetap
Khidmat Awam, Imbuhan Tetap Perumahan, Imbuhan Tetap
Keraian dan Imbuhan Tetap Jawatan Utama/ Gred Khas
sebanyak separuh dari kadar penuh;
(c) tidak layak elaun-elaun lain kecuali peraturan yang berkuat
kuasa menyatakan sebaliknya. Sebagai contoh, pegawai yang
diluluskan Cuti Belajar Separuh Gaji (CBSG) layak diberi
Bantuan Sara Hidup sebanyak separuh dari kadar penuh yang
pegawai berkelayakan;
(d) layak menerima kemudahan tertentu mengikut peraturan yang
berkuat kuasa seperti kemudahan perubatan;
(e) jika pegawai belum disahkan dalam perkhidmatan, tempoh
percubaan pegawai akan dibekukan mengikut tempoh Cuti
Separuh Gaji;
(f) layak dipertimbangkan menduduki PTK mengikut syarat
yang berkuat kuasa;
(g) tidak layak dipertimbangkan PGT jika tempoh Cuti Separuh
Gaji melebihi 180 hari dalam satu tahun kalendar kecuali bagi
pegawai yang diluluskan:
(i) CBSG;
10
(ii) Cuti Separuh Gaji kerana menghidap penyakit tibi,
kusta, barah dan penyakit seumpamanya yang
diperakukan oleh Lembaga Perubatan; atau
(iii) kombinasi cuti di atas.
Walau bagaimanapun, pergerakan gaji yang diberi kepada
pegawai di perenggan (i), (ii) dan (iii) adalah secara isyarat
dan tidak lebih tiga (3) kali sepanjang perkhidmatan. Setelah
pegawai mendapat PGT secara isyarat sebanyak tiga (3) kali
tersebut, tiada lagi pergerakan gaji secara isyarat
dipertimbangkan bagi tempoh Cuti Separuh Gaji yang
diluluskan seterusnya;
(h) tidak layak dibayar Elaun Pemangkuan bagi pegawai yang
sedang memangku;
(i) tidak layak dibayar Elaun Penanggungan Kerja sekiranya
meninggalkan tugas jawatan yang ditanggung kerja itu
termasuk Cuti Separuh Gaji selama 14 hari atau lebih secara
berturut-turut dengan mengambil kira hari rehat mingguan
dan hari kelepasan am;
(j) layak dibayar Bayaran Insentif Pakar atau Bayaran Insentif
Pegawai Kesihatan Awam bagi Pegawai Perubatan yang
diwartakan sebagai Pakar Perunding atau Pakar Klinikal atau
diwartakan sebagai Pegawai Kesihatan Awam mengikut
mana yang berkenaan sebanyak separuh daripada kadar
penuh;
11
(k) tidak layak dibayar BIPK dan BISP;
(l) terikat dengan ikatan kontrak bagi pegawai yang CBSG untuk
berkhidmat dengan Kerajaan dalam tempoh yang ditetapkan
atau tuntutan ganti rugi jika melanggar syarat perjanjian;
(m) bagi pegawai yang diluluskan CBSG melebihi 12 bulan,
semua cuti rehat yang pegawai berkelayakan sebelum tarikh
CBSG tersebut adalah luput. Walau bagaimanapun, pegawai
boleh diberi kemudahan Cuti Rehat Selepas Berkursus Lebih
12 Bulan tertakluk kepada had sehingga 7 hari sekiranya
pegawai masih mempunyai baki Cuti Rehat sebelum tarikh
kuat kuasa CBSG. Cuti Rehat ini tidak perlu ditolak dari Cuti
Rehat yang pegawai akan berkelayakan setelah pegawai
berkhidmat semula;
(n) tempoh Cuti Separuh Gaji tidak diambil kira untuk tujuan
kekananan kecuali tempoh CBSG;
(o) layak dipertimbangkan kenaikan pangkat jika telah memenuhi
syarat yang ditetapkan;
(p) tempoh Cuti Separuh Gaji tidak diambil kira sebagai tempoh
perkhidmatan yang melayakkan bagi tujuan pengiraan
kelayakan Cuti Rehat tahunan, Cuti Rehat Khas atau cuti-cuti
lain yang diberi berdasarkan tempoh perkhidmatan yang
melayakkan;
12
(q) tempoh Cuti Separuh Gaji diambil kira sebagai sebahagian
daripada tiga (3) tahun perkhidmatan yang boleh di masuk
kira bagi tujuan pemberian taraf berpencen;
(r) tempoh Cuti Separuh Gaji diambil kira sebagai tempoh
perkhidmatan yang boleh di masuk kira bagi tujuan pengiraan
ganjaran, pencen dan faedah-faedah lain;
(s) tempoh Cuti Separuh Gaji diambil kira bagi tujuan tempoh
notis peletakan jawatan;
(t) layak dibayar Bantuan Sara Hidup bagi pegawai yang
diluluskan CBSG di dalam negeri sebanyak separuh daripada
kadar penuh yang pegawai berkelayakan berdasarkan lokasi
institusi pengajian pegawai. Tidak layak Bantuan Sara Hidup
bagi pegawai yang diluluskan CBSG di luar negeri melebihi
satu tahun. Sekiranya tempoh CBSG kurang dari satu tahun,
kelayakan Bantuan Sara Hidup ditentukan berdasarkan
tempat terakhir pegawai bertugas atas kadar sebanyak separuh
dari kadar penuh;
(u) layak dibayar Bayaran Insentif Wilayah bagi pegawai yang
diluluskan kursus tidak melebihi tiga (3) bulan sebanyak
separuh dari kadar penuh yang pegawai berkelayakan. Bagi
yang diluluskan CBSG melebihi tiga (3) bulan tidak layak
dibayar Bayaran Insentif Wilayah; dan
(v) tempoh cuti akademik semasa belajar yang diperoleh perlu
ditolak dari jumlah Cuti Rehat yang pegawai berkelayakan
13
sebelum Cuti Belajar jika pegawai diluluskan CBSG bagi
tempoh 12 bulan atau kurang.
Cuti Tanpa Gaji
5.3 Kesan ke atas perkhidmatan pegawai yang diluluskan Cuti Tanpa Gaji
adalah seperti berikut:
(a) tidak layak menerima gaji pokok bulanan, imbuhan tetap dan
elaun- elaun lain kecuali peraturan yang berkuat kuasa
menyatakan sebaliknya. Walau bagaimanapun, bagi Cuti
Sakit Lanjutan secara tanpa gaji, pegawai layak menerima
Elaun Bantuan atas kadar bersamaan separuh gaji pokok
(tidak termasuk imbuhan tetap dan elaun-elaun lain);
(b) tidak layak menerima kemudahan tertentu mengikut peraturan
yang berkuat kuasa kecuali kemudahan perubatan;
(c) tempoh percubaan pegawai akan dibekukan mengikut tempoh
Cuti Tanpa Gaji jika pegawai belum disahkan dalam
perkhidmatan;
(d) layak dipertimbangkan menduduki PTK mengikut syarat
yang berkuat kuasa;
(e) tidak layak dipertimbangkan PGT jika tempoh Cuti Tanpa
Gaji melebihi 180 hari dalam satu tahun kalendar kecuali bagi
pegawai yang diluluskan:
14
(i) Cuti Belajar Tanpa Gaji (CBTG);
(ii) Cuti Tanpa Gaji Mengikut Pasangan Bertugas Atau
Berkursus Di Dalam Atau Di Luar Negeri;
(iii) Cuti Menjaga Anak; atau
(iv) kombinasi mana-mana cuti di (i), (ii) dan (iii) di atas.
Walau bagaimanapun, pergerakan gaji yang diberi kepada
pegawai di perenggan (i), (ii), (iii) dan (iv) adalah secara
isyarat dan tertakluk kepada had sebanyak tidak melebihi tiga
(3) kali sepanjang perkhidmatan. Setelah pegawai mendapat
PGT secara isyarat sebanyak tiga (3) kali tersebut, tiada lagi
Pergerakan Gaji secara isyarat dipertimbangkan bagi tempoh
Cuti Tanpa Gaji yang diluluskan seterusnya;
(f) tidak layak dibayar Elaun Pemangkuan bagi pegawai yang
sedang memangku;
(g) tidak layak dibayar Elaun Penanggungan Kerja bagi pegawai
yang sedang menanggung kerja;
(h) tidak layak dibayar Bayaran Insentif Pakar atau Bayaran
Insentif Pegawai Kesihatan Awam bagi Pegawai Perubatan
yang diwartakan sebagai Pakar Perunding atau Pakar Klinikal
atau diwartakan sebagai Pegawai Kesihatan Awam mengikut
mana yang berkenaan;
15
(i) tidak layak dibayar BIPK dan BISP;
(j) terikat dengan ikatan kontrak bagi pegawai yang CBTG untuk
berkhidmat dengan Kerajaan bagi tempoh yang ditetapkan
atau tuntutan ganti rugi jika melanggar syarat perjanjian;
(k) tempoh Cuti Tanpa Gaji tidak diambil kira sebagai tempoh
perkhidmatan yang melayakkan bagi tujuan pengiraan
kelayakan Cuti Rehat tahunan, Cuti Rehat Khas atau cuti-cuti
lain yang diberi berdasarkan tempoh perkhidmatan yang
melayakkan;
(l) tempoh Cuti Tanpa Gaji tidak diambil kira untuk tujuan
kekananan kecuali pegawai diluluskan CBTG;
(m) layak dipertimbangkan kenaikan pangkat jika telah memenuhi
syarat yang ditetapkan;
(n) tempoh Cuti Tanpa Gaji tidak diambil kira sebagai
sebahagian daripada tiga (3) tahun perkhidmatan yang boleh
dimasuk kira bagi tujuan pemberian taraf berpencen;
(o) tempoh Cuti Tanpa Gaji tidak diambil kira sebagai tempoh
perkhidmatan bagi tujuan pengiraan ganjaran, pencen dan
faedah-faedah lain;
(p) tempoh Cuti Tanpa Gaji tidak diambil kira bagi tujuan
tempoh notis peletakan jawatan;
16
(q) tidak layak dibayar Bantuan Sara Hidup atau Bayaran Insentif
Wilayah; dan
(r) Cuti Tanpa Gaji yang diluluskan kerana mengikut pasangan
bertugas atau berkursus di dalam atau di luar negeri dan Cuti
Menjaga Anak tidak menjejaskan kelayakan Cuti Tanpa Gaji
di bawah Perintah Am 14 dan 52 Bab C 1974.
6. Jadual perbandingan kesan perkhidmatan bagi pegawai yang diluluskan
Cuti Bergaji Penuh, Cuti Separuh Gaji dan Cuti Tanpa Gaji adalah seperti di
Lampiran C.
STATUS PEGAWAI
7. Cuti Bergaji Penuh, Cuti Separuh Gaji dan Cuti Tanpa Gaji tidak
menjejaskan status pegawai sebagai penjawat awam. Pegawai tertakluk kepada
peraturan yang berkuat kuasa dari semasa ke semasa.
TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN
8. Ketua Jabatan hendaklah menjelaskan kesan ke atas perkhidmatan
seseorang pegawai yang diluluskan Cuti Bergaji Penuh, Cuti Separuh Gaji dan
Cuti Tanpa Gaji. Ketua Jabatan dikehendaki mengemas kini rekod cuti dan
perkhidmatan pegawai berkenaan atau mana-mana rekod perkhidmatan yang
berkaitan.
17
PEMAKAIAN
9. Semua Perkhidmatan Awam Negeri, Pihak Berkuasa Berkanun
(Persekutuan dan Negeri) dan Pihak Berkuasa Tempatan hendaklah mematuhi
peraturan yang ditetapkan dalam Surat Pekeliling Perkhidmatan ini.
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
( TAN SRI ISMAIL ADAM )
Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam
Malaysia
JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
MALAYSIA
PUTRAJAYA
Tarikh: 2 April 2009
Semua Ketua Setiausaha Kementerian
Semua Ketua Jabatan Persekutuan
Semua Y.B. Setiausaha Kerajaan Negeri
Semua Pihak Berkuasa Berkanun
Semua Pihak Berkuasa Tempatan
18
LAMPIRAN A
SENARAI PEKELILING PERKHIDMATAN DAN SURAT PEKELILING
PERKHIDMATAN YANG MENGANDUNGI PERATURAN KESAN KE
ATAS PERKHIDMATAN PEGAWAI YANG BERCUTI
Bil. Bilangan PP/ SPP Tajuk PP / SPP
1 Pekeliling Perkhidmatan
Bil. 9 Tahun 1991
Pelaksanaan Sistem Saraan Baru Berdasarkan
Laporan Jawatankuasa Khas Kabinet
Mengenai Gaji Sektor Awam 1991
2 Pekeliling Perkhidmatan
Bil. 7 Tahun 1993
Peraturan Mengenai Pemangkuan Dan
Penanggungan Kerja
3 Surat Pekeliling
Perkhidmatan Bil. 4
Tahun 1996
Cuti Tanpa Gaji Tidak Boleh Diambilkira
Untuk Tujuan Notis Peletakan Jawatan
4 Surat Pekeliling
Perkhidmatan Bil. 2
Tahun 1998
Pelaksanaan Perenggan 93 Pekeliling
Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 1991 Bagi
Mengambilkira Tempoh Cuti Belajar Tanpa
Gaji
5 Pekeliling Perkhidmatan
Bil. 4 Tahun 2002
Pelaksanaan Sistem Saraan Malaysia Bagi
Anggota Perkhidmatan Awam Persekutuan
6 Pekeliling Perkhidmatan
Bil. 15 Tahun 2002
Bayaran Insentif Subjek Pendidikan Bagi
Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bidang
Sains, Matematik dan Bahasa Inggeris
7 Pekeliling Perkhidmatan
Bil. 17 Tahun 2002
Panduan Pertukaran Pelantikan
8 Surat Pekeliling
Perkhidmatan Bil. 5
Tahun 2002
Kaedah Pergerakan Gaji Pegawai Cuti Belajar
Bergaji Penuh, Separuh Gaji Dan Cuti Tanpa
Gaji Di Bawah SSM
9 Pekeliling Perkhidmatan
Bil. 14 Tahun 2005
Cuti Tanpa Gaji Bagi Pegawai Yang
Mengikuti Pasangan Bertugas Atau Berkursus
Di Dalam Atau Di Luar Negeri
1
Bil. Bilangan PP/ SPP Tajuk PP / SPP
10 Pekeliling Perkhidmatan
Bil. 28 Tahun 2005
Bantuan Sara Hidup
11 Pekeliling Perkhidmatan
Bil. 6 Tahun 2007
Kenaikan Kadar Bantuan Sara Hidup
12 Pekeliling Perkhidmatan
Bil. 17 Tahun 2007
Peraturan Penanggungan Kerja Perkhidmatan
Awam
13 Surat Pekeliling
Perkhidmatan Bil. 17
Tahun 2007
Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal
2
LAMPIRAN B
SENARAI CUTI YANG BERKUAT KUASA PADA APRIL 2009
1. CUTI BERGAJI PENUH:
(i) Cuti Rehat
(ii) Cuti Penggal
(iii) Cuti Rehat Khas (khusus untuk Pegawai Perkhidmatan Pendidikan)
(iv) Cuti Sakit
(v) Cuti Kerantina
(vi) Cuti Bersalin
(vii) Cuti Kecederaan
(viii) Cuti Tibi, Kusta dan Barah
(ix) Cuti Berkursus
(x) Cuti Sabatikal
(xi) Cuti Membuat Kerja Penyelidikan
(xii) Cuti Sambilan (PDRM dan Jabatan Penjara)
(xiii) Cuti Haji
(xiv) Cuti Tambahan (Atas Sebab Kesihatan Guru)
(xv) Cuti Tanpa Rekod
(xvi) Cuti Rehat Selepas Berkursus Lebih 12 bulan
(xvii) Kebenaran Tidak Hadir Kerja Atas Sebab Kecemasan Am
3
2. CUTI SEPARUH GAJI:
(i) Cuti Separuh Gaji
(ii) Cuti Sakit Lanjutan
(iii) Cuti Tibi, Kusta dan Barah
(iv) Cuti Berkursus
3. CUTI TANPA GAJI:
(i) Cuti Tanpa Gaji
(ii) Cuti Sakit Lanjutan
(iii) Cuti Menjaga Anak
(iv) Cuti Berkursus
(v) Cuti Tanpa Gaji Bagi Pegawai Yang Mengikut Pasangan Mereka
Bertugas/ Berkursus Di Dalam/ Luar Negeri
(vi) Cuti Bagi Mengikuti Kursus Luar Kampus di Malaysia
4
LAMPIRAN C
JADUAL PERBANDINGAN KESAN PERKHIDMATAN KE ATAS
PEGAWAI YANG DILULUSKAN CUTI BERGAJI PENUH (CBP), CUTI
SEPARUH GAJI (CSG) DAN CUTI TANPA GAJI (CTG)
Kategori Cuti
Aspek Perkhidmatan Bergaji Penuh Separuh Gaji Tanpa Gaji
1 Gaji Bulanan Layak gaji penuh Layak separuh gaji Tidak layak
2 Imbuhan Tetap
(ITP/ITKA/ITK/ITJU/ITGK)*
Layak imbuhan penuh Layak separuh
imbuhan
Tidak layak
3 Kemudahan Layak semua
kemudahan
Layak kemudahan
tertentu seperti
perubatan
Tidak layak
kemudahan kecuali
perubatan
4 Tempoh percubaan
(pegawai belum disahkan
dalam perkhidmatan)
Diambil kira sebagai
sebahagian daripada
tempoh percubaan
Dibekukan mengikut
tempoh cuti
Dibekukan
mengikut tempoh
cuti
5 Menduduki PenilaianTahap
Kecekapan
Layak Layak Layak
6 Pergerakan Gaji Tahunan
(PGT)
Layak PGT Tidak layak PGT jika
cuti melebihi 180 hari
dalam satu tahun
calendar kecuali PGT
secara isyarat tidak
lebih tiga (3) kali bagi
pegawai yang
diluluskan CBSG,
CSG kerana
menghidap penyakit
tibi, kusta dan barah
atau kombinasi cuti
tersebut.
Tidak layak PGT
jika cuti melebihi
180 hari dalam satu
tahun kalendar
kecuali PGT secara
isyarat tidak lebih
tiga (3) kali bagi
pegawai yang
diluluskan CBTG,
CTG Mengikut
Pasangan Bertugas
Atau Berkursus Di
Dalam Atau Luar
Negeri atau
kombinasi manamana
cuti tersebut.
7 Elaun Pemangkuan i. Tidak layak jika
menggunakan Cuti
Rehat sebelum
Tidak layak Tidak layak
5
*ITP : Imbuhan Tetap Perumahan
ITKA : Imbuhan Tetap Khidmat Awam
ITK : Imbuhan Tetap Keraian
ITJU : Imbuhan Tetap Jawatan Utama
ITGK : Imbuhan Tetap Gred Khas
Kategori Cuti
Aspek Perkhidmatan Bergaji Penuh Separuh Gaji Tanpa Gaji
genap 28 hari
pertama dalam
tempoh
pemangkuan
kecuali Cuti Rehat
atas sebab-sebab
kecemasan serta
Cuti Sakit secara
terkumpul yang
tidak melebihi
daripada 6 hari
bekerja; atau
ii. Tidak layak jika
bercuti melebihi 28
hari berturut-turut
kecuali berkursus,
meninggalkan
jawatan atas tugas
rasmi atau cuti
sakit yang tidak
melebihi 92 hari
8 Elaun Penanggungan Kerja i. Tidak layak jika
menggunakan cuti
rehat sebelum
genap 28 hari
pertama dalam
tempoh
penanggungan
kerja kali pertama
atau sebelum genap
14 hari pertama
bagi penanggungan
kerja kali kedua
atau seterusnya atas
jawatan yang sama
kecuali Cuti Rehat
atas sebab-sebab
kecemasan serta
Cuti Sakit secara
terkumpul yang
tidak melebihi
Tidak layak jika
tempoh cuti melebihi
14 hari berturut-turut
Tidak layak
6
Kategori Cuti
Aspek Perkhidmatan Bergaji Penuh Separuh Gaji Tanpa Gaji
daripada 5 hari
bekerja; atau
ii. Tidak layak jika
tempoh cuti
melebihi 14 hari
berturut-turut
9 Bayaran Insentif Pakar/
Bayaran Insentif Pegawai
Kesihatan Awam
Layak kadar penuh Layak kadar separuh Tidak layak
10 Bayaran Insentif
Perkhidmatan Kritikal (BIPK)
i. Layak kadar penuh
kecuali Cuti Rehat,
Cuti Haji dan Cuti
Sakit yang melebihi
28 hari berturut-turut
dan Cuti Bersalin
atau kombinasi
mana-mana jenis cuti
tersebut yang
melebihi 28 hari
berturut-turut;
ii. Layak BIPK di atas
kadar sebenar/
separuh bagi Pegawai
Perubatan, Pegawai
Pergigian dan
Pensyarah Pelatih
Perubatan/ Pensyarah
Perubatan (Pelatih)
yang mengikuti
kursus Sarjana
Perubatan atau
Pergigian yang mana
berkenaan di bawah
program kepakaran
yang dilaksanakan di
dalam negara
mengikut Sistem
Terbuka/ Sistem
Tertutup.
Tidak layak Tidak layak
7
Kategori Cuti
Aspek Perkhidmatan Bergaji Penuh Separuh Gaji Tanpa Gaji
11 Bayaran Insentif Subjek
Pendidikan (BISP)
Layak kadar penuh
kecuali Cuti Rehat, Cuti
Haji dan Cuti Sakit yang
melebihi 28 hari
berturut-turut dan Cuti
Bersalin atau kombinasi
mana-mana jenis cuti
tersebut yang melebihi
28 hari berturut-turut
dan cuti berkursus
melebihi tiga (3) bulan
Tidak layak Tidak layak
12 Ikatan untuk berkhidmat
dengan Kerajaan kerana
diluluskan Cuti Belajar
Terikat mengikut ikatan
kontrak untuk
berkhidmat dengan
Kerajaan atau dikenakan
tuntutan ganti rugi
sekiranya melanggar
syarat-syarat perjanjian
Terikat mengikut
ikatan kontrak untuk
berkhidmat dengan
Kerajaan atau
dikenakan tuntutan
ganti rugi sekiranya
melanggar syaratsyarat
perjanjian
Terikat mengikut
ikatan kontrak
untuk berkhidmat
dengan Kerajaan
atau dikenakan
tuntutan ganti rugi
sekiranya
melanggar syaratsyarat
perjanjian
13 Baki Cuti Rehat sebelum
bermula Cuti Belajar
Bagi CBBP melebihi 12
bulan, baki Cuti Rehat
akan luput
Bagi CBSG melebihi
12 bulan, baki Cuti
Rehat akan luput
Bagi CBTG
melebihi 12 bulan,
baki Cuti Rehat
akan luput
14 Tempoh Perkhidmatan yang
melayakkan bagi Cuti Rehat
Tempoh Cuti Haji, Cuti
Tibi, Kusta dan Barah
serta CBBP tidak
diambil kira untuk
perkiraan kelayakan Cuti
Rehat
Tempoh CSG tidak
diambil kira untuk
perkiraan kelayakan
Cuti Rehat
Tempoh CTG tidak
diambil kira untuk
perkiraan kelayakan
Cuti Rehat
15 Kekananan Diambil kira Tidak diambil kira
kecuali diluluskan
CBSG
Tidak diambil kira
kecuali diluluskan
CBTG
16 Kenaikan pangkat Layak jika memenuhi
syarat
Layak jika memenuhi
syarat
Layak jika
memenuhi syarat
8
Kategori Cuti
Aspek Perkhidmatan Bergaji Penuh Separuh Gaji Tanpa Gaji
17 Tempoh Perkhidmatan
dimasuk kira bagi tujuan
perkiraan faedah persaraan
Dimasuk kira Dimasuk kira Tidak dimasuk kira
18 Bantuan Sara Hidup Layak kadar penuh Layak kadar separuh Tidak layak
19 Tempoh Notis Peletakan
Jawatan
Diambil kira Diambil kira Tidak diambil kira
9

0 ulasan:

Post a Comment